Vabilo avtorjem za oddajo strokovnih prispevkov

Namen konference

Kot na vseh področjih tudi na področju prevar predpisi in drugi ukrepi zaostajajo za inovativnostjo storilcev, kar pa seveda pomeni le, da je treba prakso odkrivanja, preprečevanja in ne nazadnje tudi predpise in sodno prakso stalno izpopolnjevati. Neprestano nastajajo nove oblike prevar, ki morda danes s pravnega vidika še niso tako obravnavane.

Utopično je verjeti, da lahko s predpisi to že vnaprej preprečimo (Buell, 2006, 1937). Zato je pomembno, da v praksi oblikujemo kritičen pogled in profesionalni skepticizem, ker bomo le na ta način lažje prepoznali potencialno prevaro. Prevarantsko poročanje je najpogostejša prevara v poslovanju podjetij, saj je vključeno v številne oblike prevar. Temu primerna je pomembnost računovodskega informacijskega sistema in s tem povezanega nadziranja. 

Datum konference: 29. september 2016
Lokacija: Stegne 21c, Ljubljana

Conference Goal

As in every other area, regulations and other measures in the field of frauds are lagging behind the innovation of offenders. However, this only implies that the practice of detection, prevention and not least the regulations and case-law constantly need updating. New forms of frauds are emerging continuously, which are, at present, not yet discussed from the legal standpoint.

It is an illusion to believe that the regulations would prevent this beforehand (Buell, 2006, 1937). Therefore it is important to create a critical point of view and professional scepticism in the practice, helping us to detect the potential fraud easier.

Fraud reporting is the most common fraud in business, as it is included in many  forms of frauds. Accordingly, accounting information system and related  controlling are important. 

Date: 29. september 2016
Location: Stegne 21c, Ljubljana, Slovenia

Vabilo avtorjem

Spoštovani!
Konferenco o PREPREČEVANJU FINANČNIH PREVAR bomo letos organizirali drugič. Konferenca ima namen širši javnosti prikazati pasti, ki lahko skrivajo prevare, in mehanizme za njihovo prepoznavanje in preprečevanje. S prvo konferenco smo oblikovati temelje in prikazali osnovne pojme, v drugi pa želimo osvetliti problematiko prevar iz vidika računovodskega informacijskega sistema. Prevarantsko poročanje je najpogostejša prevara v poslovanju podjetja, zato je tema letošnje konference Prevarantsko poročanje. Spoznati želimo ključne  trenutke, na katere je potrebno biti pozoren, da se lahko še pravočasno odzvemo in opozorimo na neskladja. Poiskali bomo tudi odgovore, kako lahko posameznik ukrepa, če zazna nepravilnosti v poslovanju.

Vabimo vas, da svoja spoznanja, dosežke, pa tudi dileme in aktualna vprašanja predstavite širši strokovni javnosti v obliki pisnega in ustnega prispevka. Vsebine naj odražajo zgoraj opredeljene vsebine konference. Udeleženci naj skozi vaše prispevke dobijo zamisli in informacije, kako preprečevati prevare in kako jih reševati.

V prispevkih pričakujemo vsebine, ki bodo vključevale rdečo nit določenega dne, udeleženci pa naj v njih dobijo informacije in zamisli, ki jih lahko uporabijo za svoje boljše in uspešnejše delovanje; v okoljih, iz katerih prihajajo, ter ne nazadnje tudi za strateške odločitve, ki bodo določale njihovo delovanje in uspešnost v prihodnosti.

Ključne besede, vezane na članke, so:
 • prevara,
 • prevarantsko poročanje,
 • trikotnik prevar,
 • odkrivanje prevar,
 • finančna forenzika,
 • preprečevanje prevar,
 • notranje kontrole,
 • metodika odkrivanja,
 • revizija.
Pričakujemo prispevke, ki jih lahko znotraj opisanih tematskih področij opredelimo kot primere dobrih praks, tehnologije, metodologije in rešitve. Prepričani smo, da boste svoja spoznanja, dosežke, pa tudi dileme in aktualna vprašanja radi delili s širšo strokovno in poslovno javnostjo, zato vas vljudno vabimo k sodelovanju.

Prispevek prijavite na naslov info@ipr.vsr.si.

Vsi povzetki bodo pregledani in ocenjeni glede na izvirnost, aktualnost in dejansko ali mogočo uporabnost. Povzetek prispevka naj obsega naslednje podatke:
 • naslov prispevka
 • imena in priimke avtorjev
 • elektronske poštne naslove avtorjev
 • 350 do 500 besed besedila povzetka
 • ključne besede
 • pisava: Times New Roman, velikosti 12 pik
 • format: A5

Priporočena struktura besedila:
 • namen/cilji
 • uporabljena metoda/izhodišča
 • rezultati/uporabnost dosežka
 • diskusija in zaključki

Pomembni datumi:

 • prijava  prispevka (povzetek): 20.7. 2.2016
 • oddaja prispevka: 29. 8. 2016
 • recenzija prispevka in priporočila avtorju: 5.9. 2016
 • oddaja končnega besedila prispevka:  12. 9. 2016

Navodilo za pripravo prispevka je objavljeno na tukaj. 

Avtorji bodo svoje prispevke predstavili na 2. konferenci o preprečevanju finančnih prevar, ki bo v četrtek, 29. septembra 2016. Konferenca je brezplačna.

Vaši članki bodo objavljeni v tretji letni številki revije Poslovodno računovodstvo, ki jo izdaja Inštitut za poslovodno računovodstvo pri VŠR, ter na spletnem portalu Računovodstvo od A do Ž.

Vaše znanje in izkušnje so izkaz vaše strokovne odličnosti, z njo pa lahko prispevate k še bogatejši vsebini konference. 

Predsenik urednišega odbora konference: Dr. Branko Mayr

Invitation to the authors

Dear Madam, Sir!

This year, we will organize the FRAUD PREVENTION conference for the second time. The conference goal is to present to the general public the traps in which the frauds can be hidden, and the mechanisms for their detection and prevention. As the first conference brought the foundations and basic concepts, the second conference aims to shed some light to the fraud issues in view of accounting information system. Fraud reporting is the most common fraud in operations of the undertaking, hence the topic of the conference is Fraud reporting. It will present the answers to the management and accountants alike, how to establish the cooperation in order not to become victims of frauds. Which are those moments to be aware of, to enable them to react in time and highlight the disparities. We will find the answers on how the individuals shall react if they perceive irregularities in business operations.

We invite you to present your recognitions, achievements, as well as dilemmas and topical questions to the general public in the written or oral contribution. Topics shall reflect conference contents, as defined above. Your contributions should help the participants obtain the ideas and information on preventing and solving frauds. 

The contributions are expected to include the underlaying themes of the current day, helping participants to obtain information and ideas, ready to use for their better and more successful functioning; in their own environment, and not least for strategic decisions, determining their functioning and performance in the future.

Keywords, linked to the articles, are:
 • fraud,
 • fraud reporting,
 • the fraud triangle,
 • fraud detection,
 • financial forensics,
 • fraud prevention,
 • internal control,
 • detection methodology,
 • audit.
We welcome the contributions that, within the described topic areas, can be defined as examples of good practices, technology, methodology and solutions. It is our conviction that you are keen to share your findings, achievements, as well as dilemmas and relevant topical issues with broader professional and business community, therefore we respectfully invite you to take part in this conference.

Announce your contribution at info@ipr.vsr.si.

All contributions will be reviewed and assessed with respect to originality, relevance and actual or possible usability. The abstract should include the following information:
 • contribution title
 • name(s) and surname(s) of the author(s)
 • e-addresses of the author(s)
 • abstract (350 - 500 words)
 • keywords
 • font: Times New Roman,  12 px
 • format: A5

Recommended text structure:

 • purpose/goals
 • methods/basis used
 • results/usability of achievement
 • discussion and conclusions

Key dates to remember:
 • Announcement of contribution (abstract):  20.7.2016
 • Submission of the contribution: 29.8. 8. 2016
 • Review and recommendations to the author: 5.9. 8. 2016
 • Submission of the final version of contribution: 12. 9. 2016
 
For a guide to writing contribution visit web page,  

Authors will present their contributions on the 2nd Fraud Prevention Conference on Thursday, September 29, 2016. Conference is free of charge.

Your articles will be published in the third annual issue of Management Accounting magazine, issued by Institute for Management Accounting at College of Accounting, and on website  Računovodstvo od A do Ž.

Your knowledge and experiences are the expression of your professional expertise, which can be the added value to the conference.

V sodelovanju

z Visoko šolo za računovodstvo - program Forenzične preiskave v financah in računovodstvu. Več 

In cooperation with

 College of accounting - program Master Study od Forensic Investigation in finance and accounting. more

Magistrski študijski program druge stopnje »Forenzične preiskave v financah in računovodstvu«.

Strokovni naslov:
magister /magistrica financ in računovodstva (mag. fin. in rač.)
Trajanje študija: Dve leti.
Način študija: izredni

Details

Kako je bilo lani?

Konferenca o preprečevanju finančnih prevar

1. konferenca o preprečevanju finančnih prevar je zaključena. Oglejte si utrinke s konference.

Details

Kontakti:
059 091 400 
info@ipr.vsr.si

Newsletter

Nam želite kaj sporočiti ali želite, da vas obveščamo o novostih?

PIŠITE NAM
Institut za poslovodno racunovodstvo
Registered office: Stegne 21c
Headquarters: Ljubljana
P.IVA SI45073198
Powered by Mosajco CMS
Mosajco