Uredimo notranje kontrole poslovanja podjetja

Vsebina delavnice

Vsebina delavnice

Notranje kontrole morajo biti organizirane na vseh področjih poslovanja, zato imajo sistemski značaj. Ta je poleg delovanja organov ključni nadzorni sistem, ki ga imajo vse organizacije in prav vsa podjetja. Poleg zakonskih zahtev in računovodskih okvirov ter pravil skrbnega računovodenja, ki se nanašajo na nekatera poslovna področja in pri tem le na nekatere kontrolne mehanizme (na primer  računovodske kontrole), je treba zaradi lastnega spremljanja poslovanja zagotavljati celovit in verodostojen sistem notranjih kontrol. Pri tem se v praksi pogosto soočamo z vprašanjem, na kakšen način naj organiziramo sistem, da ga bomo lahko realistično uporabljali in bo zagotavljal koristnost za podjetje ali organizacijo.

Na delavnici vam bomo predstavili izhodišča modela, ki lahko sistemsko in procesno vključi prav vse vidike poslovanja in s tem opredeli delovanje notranjih kontrol. Tak sistem je mogoče uporabiti prav v vsakem podjetju, ki ga vzpostavi in (so)oblikuje za sprotne potrebe in ga dopolni v celovit nadzorni sistem, ki lahko vključuje tudi druge oblike, kot so zunanja revizija, notranja revizija, pregledi skladnosti itd. Bistvenega pomena je, da lahko sistematično organizirane nadzore uporabimo za formalno dokazovanje urejenosti poslovanja v davčnih inšpekcijskih postopkih.

Organizirajmo jih tudi za davčne namene in z njimi dokazujmo urejenost nadzora poslovanja

Delavnica s praktičnimi primeri

CILJ IN NAMEN DELAVNICE.

Delavnica bo, po uvodni predstavitvi ključnih elementov kontrolnega sistema, usmerjena v praktično delo tako, da bodo slušatelji aktivno sodelovali in da bodo predstavili svoja problemska področja. Skupaj bomo izdelali rešitve za vzpostavitev in spremljanje delovanja kontrolnega sistema. Pokazali bomo, kako z enostavnimi orodji pristopiti k izdelavi modela in ga postopoma dograjevati in posodabljati. Prikaz temelji na pridobljenih praktičnih izkušnjah, ki povezujejo vse razsežnosti poslovanja v enovit model. Ta je za to delavnico preurejen tako, da je uporaben za vse vrste podjetij ali drugih organizacij. Posebnost prikazanega je tudi povezava s finančnimi vidiki poslovanja in z usmeritvami davčne uprave, ki jih lahko slušatelji sami preverjajo.

PRIJAVI SE

Dnevni red

od 9:00 do 9:45 PREDSTAVITEV SISTEMSKEGA OKVIRA
Kratek pregled sistemov podjetij in umestitev kontrolnega sistema.

ZNAČILNOSTI KONTROLNIH SISTEMOV
Pojasnili bomo osnovne pojme, ki so nujni za pravilno razumevanje in vključitev vseh razsežnosti poslovanja v kontrolni sistem:
 • ekonomsko okolje,
 • strateške usmeritve,
 • tveganja in kontrole,
 • poslovna področja, procesi in aktivnosti,
 • notranja in zunanja komunikacija ter poročanje,
 • kontrolne aktivnosti.

KAKO OPREDELITI NOTRANJE KONTROLE
Po celovitem pregledu poslovnih razsežnosti je treba konkretno opredeliti kaj so notranje kontrole in kako jih bomo lahko zagotavljali, da bodo ciljno medsebojno povezane v sistem, ki vključuje:
 • vodstvene kontrole vključno s kontrolami pri nadziranju,
 • vse sistemske kontrole,
 • kontrole poslovnih funkcij,
 • računovodske in davčne kontrole,
 • ročne in občasne kontrole.

9:45 - 10:30 CILJI VZPOSTAVITVE IN DELOVANJA KONTROLNEGA SISTEMA
Na osnovi vseh spoznanj je smiselno predstaviti postopek oblikovanja kontrolnega sistema, ki vključuje:
 • proučitev zmožnosti z vidika tehnične in aplikativne podpore, resursov, časovnice,
 • oblikovanje izhodiščnega modela in popis vseh obstoječih kontrolnih mehanizmov,
 • proučitev potreb in zmožnosti dograjevanja kontrolnega sistema, tudi oblikovanje večletnega načrtovanja aktivnosti,
 • testiranje zanesljivosti in prenos v praktično uporabo,
 • določitev sprotnih sistemov pregledov in posodobitev.

10:30 - 10:45 Odmor, namenjen debati ob kavici.

10:45 - 11:00 VSEBINE KONTROLNEGA SISTEMA
Kratka predstavitev bistvenih vsebin z različnih vidikov:
 • ciljno poslovanje, kot so uresničevanje strateški in poslovnih ciljev, modeli merjenj in vključevanje ovrednotenih in opisnih zadev v kontrolni sistem,
 • varovanje sredstev in doseganje finančne sprejemljivosti poslovanja,
 • učinkovitost delovnih postopkov, merjenje in ocenjevanje,
 • preprečevanje prevar

11:00 - 12:15 APLIKACIJA KONKRETNIH PRIMEROV
Na praktičnem primeru se bomo naučili oblikovati temeljne kontrolne vsebine za:
 • ključne kategorije poslovanja,
 • pomembna poslovna področja glede na pomen pri delovanju,
 • umestitev vodstvenih in nadzornih sistemov oziroma pomen organov,
 • določitev temeljnih nalog glede na poslovni pomen in organizacijsko sestavo,
 • opredelitev odgovornosti za pravilno delovanje notranjih sistemov in poslovanje ter za poslovno odločanje,
 • opredelitev odgovornosti pri izvajanju nalog.

12:15 - 12:45 Premor s prigrizkom in kavico.

12:45 - 15:00 Praktični primer bomo nadgradili z naslednjimi vidiki kontrol:

 • osnovna spoznanja obvladovanja tveganj in pomen kontrol pri tem,
 • prepoznavnost in soodvisnost poslovnih procesov, postopkov, aktivnosti, njihovo povezovanje in soodvisnost te sistemski značaj,
 • komunikacijska orodja in pri tem opredelitev kontrol,
 • kontrole pri zunanjem in notranjem poročanju,
 • vloga računovodskih kontrol,
 • davčni vidik kontrol in povezava z računovodskimi kontrolami, tudi t.i. horizontalno sodelovanje z davčnim organom,
 • formalno dokumentiranje kontrolnih sistemov ali drugih pisnih pravil,
 • spremljanje in preverjanje učinkovitosti kontrolnega sistema,
 • uveljavljanje kontrolnega sistema pri reviziji računovodskih izkazov, inšpekcijskih nadzorih in drugih nadzorih.

Udeleženci bodo prejeli elektronsko gradivo in predlogo modela, ki ga bodo lahko uporabili v svoji praksi.

INFORMACIJE O DELAVNICI

Trajanje:
od 9:00 do 15:00 .


Datum izvajanja:   
 16. junij 2017

Lokacija:
Ptuj: Prostori VŠR/IPR,  Osojnikova 3, 2250 Ptuj 
Telefon: 02 229 8082

KOTIZACIJA: 
Udeležba na delavnici 110€ + DDV (oziroma 134,20 EUR z ddv-jem)

POPUSTI: 
 • za člane IPR in študente VŠR velja 30% popust.
 • za imetnike kartice Mozaik podjetnih, naročnike podjetja PRONET velja 10% popust.
 • vsak drugi prijavljeni iz istega podjetja prejme 10% popust.
 • Popusti se ne seštevajo.

PLAČILO
Strošek delavnice (kotizacija) se plača na IBAN SI56 1010 0005 2571 473 (BANKA KOPER d.d.) pred pričetkom delavnice.
Račun prejmete po izvedeni delavnici.
Vljudno vas prosimo, da pri namenu plačila navedete: NK poslovanja.

Predavateljica

Predavateljica

Mag. Jana Dvoršak
Po izobrazbi je magistrica ekonomskih ved s področja financ in ima opravljeno strokovno izobrazbo za preizkušeno notranjo revizorko, je predavateljica in presojevalka. Ima 34 let delovnih izkušenj na širšem finančno računovodskem področju, zadnje desetletje pa se aktivno ukvarja z obvladovanjem tveganj, upravljanjem, poslovnimi procesi in sistemom notranjih kontrol. Delovno področje je notranje revidiranje, ki je v tem času pridobilo drugačen pomen, saj je uvrščeno med posebne funkcije in je povsem komplementarno s konceptom na tveganjih temelječega pristopa, tudi pri nadziranju poslovanja.  

Kontakti:
059 091 400 
info@ipr.vsr.si

Newsletter

Nam želite kaj sporočiti ali želite, da vas obveščamo o novostih?

PIŠITE NAM
Institut za poslovodno racunovodstvo
Registered office: Stegne 21c
Headquarters: Ljubljana
P.IVA SI45073198
Powered by Mosajco CMS
Mosajco