Učni načrt

Vpisni pogoji

V program izpopolnjevanja »Preiskovanje prevar na področju financ in računovodstva«, okrajšano CPP se lahko vpišejo kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 1. Zaključen najmanj visokošolski strokovni program s področja ekonomije, poslovnih ved ali management
 2. Aktivno znanje slovenskega jezika.
 3. Najmanj dve leti delovnih izkušenj z delom na področju ekonomije, financ, poslovanja, preiskovanja ali vodenja.

V program izpopolnjevanja »Preiskovalec prevar na področju financ in računovodstva« se lahko vpišejo tudi kandidati, ki imajo srednješolsko (V. stopnjo) ali višjo (VI/1 stopnjo) izobrazbo, vendar morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 1. Štiriletna srednja šola ekonomske smeri ali višja šola (V/1 stopnja) ekonomske smeri;
 2. Aktivno znanje slovenskega jezika.
 3. Najmanj 10 let delovne dobe kot samostojni računovodja ali vodja oddelka na finančnem področju.
 4. Izkazano ustrezno strokovno udejstvovanje in usposabljanje v računovodstvu in financah, kar se dokazuje s potrdili ustreznih organizacij oziroma združenj.
Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal izobraževanje v tujini, ki je enakovredno študijskim programom, ki so navedeni v zgornjih alineah in izpolnjuje ostale pogoje navedene v razpisu.

Izpolnjevanje pogojev za vpis preverja posebna komisija, ki jo vsako leto posebej imenuje dekan VŠR.

Predmeti in vsebine

METODE  FORENZIČNIH PREISKAV

Pridobili boste izkušnje in znanje, ki so potrebna za preiskovanje. S pomočjo študija primerov, boste usposobljeni številne vidike preiskave in uporabljati preiskovalne tehnike. Kot revizor boste spoznali, da je preiskava prevar del vaše profesionalne obveznosti. Revizija notranjih goljufij vam bo pomagala razviti in izpopolniti obstoječe znanje tehnik, ki so potrebne za učinkovito odkrivanje goljufij. Pri ugotavljanju goljufij boste spoznali in znali uporabiti osnove revidiranja goljufij, s poudarkom na razumevanju skupne sheme, tehnike odkrivanja in metodah preprečevanja goljufij pri delu.
Na vsakem koraku notranje preiskave boste sposobni prepoznati potencialne goljufije.
Pripravljeni boste raziskovati štiri osnovna področja preiskave prevar: a) preprečevanje in svarilo proti goljufijam, b) pravni elementi prevar, c) lažne finančne transakcije in d) preiskava goljufije.

PREVARE IN NJIHOVO PREPREČEVANJE

Temeljni cilj je razumevanje dejavnikov prevarantskega delovanja v poslovanju poslovnih subjektov in usposobitev za oceno tveganja prevar.

ANALIZA POSLOVANJA POSLOVNIH SUBJEKTOV

Temeljni cilj je usposobiti študenta za spoznavanje vzrokov poslovnih dogodkov v poslovnem subjektu in ugotavljanje prvih znakov težav v poslovanju.

FORENZIČNE PREISKAVE V FINANCAH

Uporaba analize podatkov za odkrivanje prevar vpelje študenta v osnove analize finančnih transakcij in v uporabo tehnik kot del preiskave goljufij. Ta predmet omogoča spoznavanje s številnimi analizami podatkov, ki se lahko uporabljajo za odkrivanje različnih finančnih shem goljufij. Udeleženci bodo spoznali tudi, kako pregledati in interpretirati rezultate teh testov za ugotavljanje pomembnih goljufij.

Pranje denarja je skupno mnogim goljufijam, korupciji in primerom financiranja terorizma in ima gospodarski vpliv na večino podjetij in vladnih organizacij. Zaradi dostopnosti tehnologije in enostavnosti načinov pranja je vedno več goljufij in skrivanja nezakonito pridobljenih sredstev. Te metode in tehnike so predmet obravnave.

RAČUNOVODSTVO

 • Poznavanje zakonskih in drugih podlag kot podlage za računovodenje
 • Razumevanje poslovnih funkcij in mesto računovodstva v njem
 • Poznavanje uporabnikov računovodskih informacij
 • Poznavanje sredstev in obveznosti, razumeti razliko med stroški, odhodki in izdatki in razliko med prejemki in prihodki
 • Fleksibilna uporaba pridobljenega znanja v praksi.
 • Poznavanje vrst stroškov in njihova vloga v poslovnem procesu in poslovnem sistemu.
 • Razumevanje in sposobnost uporabe pridobljenih znanj s področja stroškov na poslovno izidne kategorije.
 • Poznavanje in sposobnost uporabe pridobljenih znanj o metodah in tehnikah obvladovanja stroškov.
 • Obvladovanje organizacijskih vsebin, povezanih s stroški (stroškovna mesta, stroškovni nosilci, mesta odgovornosti).

DAVČNI SISTEMI IN DAVČNE PREVARE

 • Študente spoznati z različnimi vrstami davkov, davčnimi pojmi ter davčnim sistemom v Republiki Sloveniji ter v EU
 • Pri študentih doseči visoko raven poznavanja davčne zakonodaje v povezavi z davčnimi prevarami

PRAVNI SISTEMI IN RAZUMEVANJE PRAVA


Študentje bodo razvili splošne kompetence:
 • spoznavanje temeljnih pravnih institutov in pravnih ureditev,
 • spoznavanje slovenskega pravnega reda in posameznih pravnih vej,
 • spoznavanje pomena in hierarhije pravnih virov,
 • razumevanje in pomen mednarodnega in evropskega prava v slovenskem pravnem redu ,
 • spoznavanje uvoda in splošnega dela civilnega prava,
 • osvojitev bistvenih institutov civilnega prava (primarno osebnostnega in stvarnega prava),
 • sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev pravnih problemov,
 • sposobnost argumentiranega zagovarjanja lastnih stališč in upoštevanje stališč študijskih kolegov,
 • sposobnost uporabe znanj s področja prava v praksi.

Študentje bodo razvili predmetno-specifične kompetence:
 • poznavanje in razumevanje vloge prava v družbenem življenju,
 • sposobnost razumevanja temeljev države in pravne ureditve,
 • poznavanje in razumevanje specifične vloge zasebnega prava (civilnega in gospodarskega) v poslovnem življenju,
 • razumevanje funkcioniranja pravosodnega sistema,
 • razumevanje pomena in implementacije splošnih pravnih pojmov ter institutov v specializiranih pravnih področjih (tako v nadaljevanju študija kot v praksi),
 • sposobnost iskanja informacij za potrebe študija predmeta v različnih virih (tako zakonskih kot znanstvenih),
 • uporaba informacijskih sistemov in baz podatkov,
 • predmet je zaradi svoje splošnosti namenjen podajanju temeljnega pravnega znanja študentu, ki ga bo nadgrajeval pri pravnih predmetih v nadaljevanju študija,
 • predmet bo prav tako omogočil bodočemu diplomantu praktično uporabo splošnega pravnega znanja v  njegovem profesionalnem delu.

GOSPODARSKO PRAVO

Cilj predmeta je, da slušatelj pridobi poglobljena in zahtevnejša pravna znanja na področju pravne ureditve gospodarskega prava in mednarodnega gospodarskega prava. Predmet je zasnovan multidisciplinarno in zajema materialnopravne in procesnopravne vidike. Na praktični ravni se predvideva osvojitev poglobljene analitične zmožnosti interpretacije različnih področij, kot so kontrakti, konkurenca, korporacije, javna naročila, pravo intelektualne lastnine ipd in zahtevnejših procesnih opravil v praksi.

FORENZIČNE PREISKAVE V RAČUNOVODSTVU

Preiskovalci bodo boljše razumeli številke in izboljšali svoje sposobnosti za odkrivanje znakov goljufije.

Pridobljena znanja bodo omogočala sledenje sredstev, demistificirala proces iskanja skritih sredstev in omogočila uporabo orodij, ki so potrebna za uspeh v tem zapletenem delu. Obravnava se vrsta pristopov k iskanju sredstev doma in preko meja, ter omogoča vzpostavljanje najboljše prakse in priporočila, specifična za iskalce skritih sredstev. Ta predmet bo tudi okrepil učinkovitost pri delu z ljudmi iz različnih disciplin in okolij.

KRIMINOLOŠKO RAZISKOVANJE IN ETIKA

Cilj predmeta je izobraziti in usposobiti študente za razumevanje in izvajanje raziskovalnega dela v kriminologiji s poudarkom na študiju izbranih tem na področju metodologije in etike.

Kontakti:
059 091 400 
info@ipr.vsr.si

Newsletter

Nam želite kaj sporočiti ali želite, da vas obveščamo o novostih?

PIŠITE NAM
Institut za poslovodno racunovodstvo
Registered office: Stegne 21c
Headquarters: Ljubljana
P.IVA SI45073198
Powered by Mosajco CMS
Mosajco