Priročnik za analiziranje poslovanja

Predgovor in kazalo

Predgovor
Analiziranje poslovanja združb je obravnavano v številni strokovni literaturi tako s teoretičnega kot tudi s praktičnega vidika. Zato se lahko komu zdi nenavadno, zakaj še ena knjiga.

Osnovno izhodišče knjige je kritični pogled na teorijo analize poslovanja in prakso analiziranja v naših razmerah. Zato je temeljni namen oblikovanja priročnika prispevati k izboljšanju prakse analiziranja in oblikovanja strokovnih podlag za poslovne odločitve.

Vsebina analiziranja poslovanja je načeloma odvisna od namena, le-ta pa je praviloma podrejen temeljnim ciljem obstoječega družbeno ekonomskega sistema, med katerimi ima dobiček najpomembnejšo vlogo. Zato ne preseneča, da prikazane metode in tehnike analiziranja poslovanja združbe večinoma upoštevajo pristop, ki predpostavlja dobiček kot temeljno podlago za analiziranje uspešnosti združba. Kljub temu pa je v poglavju o dodani vrednosti prikazan tudi drugačen, lahko bi rekli, modernejši pristop.

Pri tem lahko v domači strokovni literaturi najdemo vsaj naslednje vrste pomanjkljivosti:
• nekritično privzete nekatere predpostavke obstoječega kapitalističnega sistema;
• nekritično so povzete nekatere napačne trditve iz tuje literature;
• pogoste so neustrezno prevedene (in zato tudi napačno uporabljene) kategorije, ki pomenijo temeljna izhodišča in orodja analize,
• običajno je poudarek na izračunavanju kazalnikov, manj pa na njihovem pojasnjevanju;
• premalo je poudarka na analiziranju poslovnih tokov in njihovi povezanosti s kazalniki.

V analitskih poročilih lahko pogosto opazimo, da je analiziranje združb večinoma usmerjeno samo v prikaz izračunanih kazalcev in kazalnikov, kar ima vsaj naslednje bistvene pomanjkljivosti:
• ni primerjave z optimalnimi (potrebnimi) kazalci in kazalniki kot temeljnimi sodili; primerjava z načrtovanimi kategorijami namreč ni dovolj; saj prepušča uporabniku, da subjektivno oceni stopnjo tveganja oziroma ugodnosti prikazanih informacij;
• običajno so prikazani samo izidi izračunov kazalcev ali kazalnikov, kaj pa pomenijo za združbo (ocena tveganja ali priložnosti) je spet prepuščeno subjektivni presoji uporabnika, saj ni ustrezne razlage vzrokov (ali pa je napačna) za prikazano stanje;
• ni podanih smernic (ali pa so napačne oziroma enostranske) za poslovne odločitve, ki naj bi obdržale pozitivna gibanja in ustavile negativna gibanja v prihodnosti;
• ni podane ocene tveganj v okviru različnih možnih ukrepov.

Analiziranje poslovanja se ne sme ustaviti samo pri ugotavljanju dejstev o stanjih in gibanjih, temveč mora podati ustrezne usmeritve za nadaljnje ukrepanje. Zato mora analitik:
• obvladati tehniko in metode obravnavanja podatkov in posameznih izračunov;
• poznati izrazno moč posameznih kazalcev in kazalnikov, ki se kaže v odkrivanju možnih nevarnosti in priložnosti;
• poznati posebnosti poslovanja združbe, da bi lahko primerno celovito predstavil možne smeri ukrepanja in tveganja, ki so z njimi povezana;
• biti sposoben pojasniti ugotovitve analize in predloge v uporabniku razumljiv in enostaven način.

Pri tem naj analitik upošteva načela notranjega poročanja, zlasti v poglavju 4 iz Kodeksa načel notranjega poročanja (Kodeks NNP, 2015).

S priročnikom želiva torej opozoriti, po eni strani na pomanjkljivosti prakse in teorije, po drugi strani pa ponuditi praktične zglede rešitev temeljnih področij računovodskega in finančnega analiziranja poslovanja.

Priročnik bo dosegel svoj namen, če bodo vsaj nekateri uporabniki (ki so tako oblikovalci kot tudi uporabniki informacij) začutili potrebo, da ga večkrat vzamejo v roke in ne bo sameval na polici med drugimi knjigami.

Zato bova vesela vsake pripombe in predloga za izboljšanje uporabnosti priročnika.

Ljubljana, 2018
Avtorja

Kazalo

 1 UVOD 11
2 ANALIZA TEMELJNIH VRST POSLOVNIH IZIDOV 13
2.1 Uvod 13
2.2 Opredelitev pojma poslovni izid 13
2.3 Vrste poslovnih izidov 15
2.4 Poslovni izid iz tekočega poslovanja 16
2.5 Kazalniki za analizo poslovnega izida 16
2.6 Zagotavljanje primerljivosti analize poslovnega izida 18
2.7 Zaključek 19
2.8 Vaje iz analize temeljnih vrst poslovnih izidov 20
3 ANALIZA EBIT IN EBITDA 30
3.1 Uvod 30
3.2 Dobiček pred obrestmi in davki (EBIT) 31
3.3 Dobiček pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) 32
3.4 Kazalniki v zvezi z EBIT in EBITDA 32
3.5 Zagotavljanje primerljivosti EBIT in EBITDA 35
3.6 Zaključek 36
3.7 Vaje iz analize EBIT in EBITDA 36
4 POSLOVNI, FINANČNI IN CELOTNI VZVOD 42
4.1 Uvod 42
4.2 Točka preloma 42
4.3 Poslovni vzvod 44
4.4 Finančni vzvod 46
4.5 Celotni vzvod 47
4.6 Zaključek 47
4.7 Vaje iz poslovnega, finančnega in celotnega vzvoda 48
5 DODANA VREDNOST 55
5.1 Uvod 55
5.2 Izračun dodane vrednosti 55
5.3 Izkaz dodane vrednosti 56
5.4 Kazalniki za analiziranje dodane vrednosti 59
5.5 Izrazna moč in prednosti ter slabosti dodane vrednosti 61
5.6 Vaje iz dodane vrednosti 62
6 ANALIZA DOBIČKONOSNOSTI, PROIZVAJALNOSTI IN EKONOMIČNOSTI 77
6.1 Uvod 77
6.2 Oblikovanje kazalnikov 77
6.3 Dobičkovnost in dobičkonosnost 80
6.4 Matematično povezovanje kazalnikov dobičkonosnosti 82
6.5 Proizvajalnost 84
6.6 Ekonomičnost 85
6.7 Računovodska analiza učinkovitosti poslovanja po poslovnih funkcijah 86
6.8 Zaključek 89
6.9 Vaje iz analiziranja dobičkonosnosti, proizvajalnosti in ekonomičnosti 89
7 ANALIZA EKONOMSKE DODANE VREDNOSTI 99
7.1 Uvod 99
7.2 Opredelitev in izračun EVA 100
7.3 Prilagoditve računovodskih podatkov 103
7.4 Uporabnost koncepta EVA in kako povečati EVA? 104
7.5 Zaključek 105
7.6 Vaje iz analize ekonomske dodane vrednosti 106
8 ANALIZA ČISTEGA DENARNEGA TOKA 122
8.1 Uvod 122
8.2 Povezanost računovodskih izkazov 122
8.3 Izkaz denarnih tokov 123
8.4 Izvedeni denarni tokovi 126
8.5 Kazalniki na osnovi denarnega toka 128
8.6 Zaključek 129
8.7 Vaje iz analize različnih vrst denarnega toka 129
9 ANALIZA FINANČNO POSREDNIŠKEGA POLOŽAJA 146
9.1 Uvod 146
9.2 Vsebina in izračun finančno posredniškega položaja 146
9.3 Kazalniki finančno posredniškega položaja 150
9.4 Zaključek 152
9.5 Vaje iz analize finančno posredniškega položaja 152
10 ANALIZA OBRATNEGA KAPITALA 166
10.1 Uvod 166
10.2 Vsebinska opredelitev obratnega kapitala 167
10.3 Kazalniki obratnega kapitala 169
10.4 Zaključek 172
10.5 Vaje iz analiziranja obratnega kapitala 172
11 ANALIZA POVEZANOSTI OBRATNEGA KAPITALA S KRATKOROČNIM FINANČNO POSREDNIŠKIM POLOŽAJEM 184
11.1 Uvod 184
11.2 Vsebina povezanosti obratnega kapitala s kratkoročnim finančno posredniškim položajem 184
11.3 Kazalniki kratkoročnega finančno posredniškega položaja v povezavi z obratnim kapitalom 187
11.4 Zaključek 189
11.5 Vaje iz analiziranja povezanosti obratnega kapitala in kratkoročnega finančno posredniškega položaja 189
12 ANALIZA POTREBNEGA OBRATNEGA KAPITALA 205
12.1 Uvod 205
12.2 Vsebinska opredelitev potrebnega (optimalnega) obratnega kapitala 206
12.3 Metode ocenjevanja optimalnega obratnega kapitala 208
12.4 Analitične informacije v zvezi s potrebnim obratnim kapitalom 209
12.5 Zaključek 210
12.6 Vaje iz analiziranja potrebnega obratnega kapitala 210
13 ANALIZA KAPITALSKE USTREZNOSTI 223
13.1 Uvod 223
13.2 Načelo finančnega ravnotežja in model kapitalske ustreznosti 224
13.3 Popravki informacij o kapitalski ustreznosti 226
13.4 Potek analiziranja kapitalske ustreznosti 227
13.5 Kazalniki primanjkljaja obratnega kapitala 229
13.6 Zaključek 230
13.7 Vaje iz analiziranja kapitalske ustreznosti 231
14 ANALIZIRANJE DENARNEGA IZIDA 241
14.1 Uvod 241
14.2 Vzročno-posledični denarni tok 241
14.3 Zaključek 242
14.4 Vaje iz analiziranja denarnega izida 243
15 HITRA ANALIZA FINANČNEGA POLOŽAJA 253
15.1 Uvod 253
15.2 Primer 1 253
15.3 Primer 2 257
15.4 Primer 3 258
15.5 Primer 4 260
16 HITRA ANALIZA PLAČILNE SPOSOBNOSTI POSLOVNIH PARTNERJEV 262
16.1 Uvod 262
16.2 Zasnova modela in kazalnikov 263
16.3 Informacije za analiziranje plačilne sposobnosti poslovnih partnerjev 266
16.4 Zaključek 266
16.5 Vaje iz hitre analize plačilne sposobnosti poslovnih partnerjev 266
17 LITERATURA IN VIRI 272
17.1 Avtorska literatura 272
17.2 Drugi viri 274
18 PRILOGE 276
18.1 Primer združba A 276
18.2 Pregled pomembnejših kratic 285


Kontakti:
059 091 400 
info@ipr.vsr.si

Newsletter

Nam želite kaj sporočiti ali želite, da vas obveščamo o novostih?

PIŠITE NAM
Institut za poslovodno racunovodstvo
Registered office: Stegne 21c
Headquarters: Ljubljana
P.IVA SI45073198
Powered by Mosajco CMS
Mosajco