Praktikum iz analize poslovanja

Temeljni namen analize poslovanja je oblikovanje informacij:

 • kot strokovnih podlag za zmanjšanje tveganj pri poslovnih odločitvah, izboljšanje poslovanja in boljšo oceno priložnosti za povečanje konkurenčnosti združbe;
 • o poslovnih dosežkih za oceno uspešnosti poslovanja in za delovanje ustreznega motivacijskega sistema;
 • za preprečevanje prevar v poslovanju in neželenega delovanja s ciljem zaščite premoženja združbe.

Brez kakovostnih informacij ne more biti uspešnega menedžmenta. Podjetniki potrebujejo kakovostne analitike, ki jim bodo znali pomagati pri objektivni oceni stanj in gibanj v poslovanju ter pri oblikovanju poslovnih načrtov. Zato z izvajanjem delavnic v okviru Praktikuma iz analize poslovanja želimo približati teoretične dosežke praksi in s tem prispevati k povečanju praktičnega znanja v združbah.

V okviru prvega sklopa praktikuma bomo utrdili znanja, ki so potrebna dobremu analitiku, računovodji in finančniku.

Računovodje in finančniki, ki so zaposleni v podjetju, lahko s pravilnim pristopom k analiziranju podatkov bistveno hitreje in bolj učinkovito ukrepajo. Vodje in zaposleni v računovodskih podjetjih pa lahko s tovrstnim znanjem povečajo obseg svojih storitev in posledično svoje prihodke.

Delavnice bodo potekale kot praktične vaje, na katerih bo moderator po potrebi pojasnil tudi teoretična izhodišča.

Udeleženci bodo pridobili in poglobili znanje v zvezi z izračuni (metodami), s pojasnjevanjem rezultatov, z možno uporabo rezultatov in oblikovanjem predlogov za poslovne odločitve.

Maksimalno število udeležencev je 20 oseb, da lahko zagotovimo kakovostno praktično delo.

Potrebna oprema:  kalkulator

PRIJAVA
ALI NA INFO@IPR.VSR.SI

Vsebine delavnic

Gradivo za vsako delavnico bodo udeleženci prejeli 4 dni pred izvedbo delavnice, da se bodo lahko na izvedbo pripravili in tako lažje sledili vajam. 

1. Vaje iz poslovnega, finančnega in celotnega vzvoda (16. november 2017)
• Izračunavanje temeljnih kazalcev poslovnega in finančnega vzvoda na osnovi preteklih in načrtovanih podatkov
• Izračunavanje stopenj poslovnega, finančnega in celotnega vzvoda
• Pojasnjevanje izračunov za poslovodstvo
• Oblikovanje informacij na osnovi povezanosti vzvodov z obsegom poslovanja
• Oblikovanje informacij na osnovi povezanosti vzvodov z izkazom poslovnega izida
• Oblikovanje informacij na osnovi povezanosti vzvodov s kazalniki
• Oblikovanje predlogov sprememb poslovnega načrta oziroma poslovnih usmeritev na osnovi informacij o vzvodih

2. Vaje iz analize temeljnih vrst poslovnih izidov (23. november)
• Pojasnjevanje izrazne moči na osnovi izračunov temeljnih poslovnih izidov
• Analiziranje vzrokov različnih gibanj temeljnih poslovnih izidov
• Zagotavljanje primerljivosti poslovnih izidov v času
• Doseganje večje izrazne moči poslovnih izidov
• Oblikovanje informacij o temeljnih poslovnih izidih
• Oblikovanje predlogov poslovnih usmeritev na osnovi informacij o poslovnih izidih

3. Vaje iz analize EBIT in EBITDA (30. november)
• Izračunavanje kazalcev EBIT in EBITDA po različnih metodah in pristopih
• Zagotavljanje primerljivosti izračunov v času
• Pojasnjevanje izrazne moči na osnovi izračunov
• Oblikovanje standardiziranih modelov izračuna EBIT in EBITDA
• Povezovanje kazalcev EBIT in EBITDA z različnimi kazalniki
• Pojasnjevanje izrazne moči in uporaba izračunanih kazalnikov
• Oblikovanje informacij na osnovi izračunov EBIT in EBITDA
• Oblikovanje predlogov poslovnih usmeritev na osnovi informacij o EBIT in EBITDA

4. Vaje iz analize dodane vrednosti (7. december)
• Izračunavanje dodane vrednosti (dohodka) po različnih metodah
• Zagotavljanje primerljivosti izračunov v času
• Pojasnjevanje izrazne moči na osnovi izračunov
• Oblikovanje standardiziranega modela izračuna dodane vrednosti
• Povezovanje dodane vrednosti z različnimi kazalniki in njihova uporaba
• Oblikovanje informacij na osnovi izračunov dodane vrednosti
• Oblikovanje predlogov poslovnih usmeritev na osnovi informacij o dodani vrednosti

5. Vaje iz analize dobičkonosnosti, produktivnosti in ekonomičnosti (14. december)
• Izračun možnih kazalnikov
• Zagotavljanje primerljivosti izračunov v času
• Izračunavanje kazalnikov pri različnih predpostavkah in za različne namene
• Matematično povezovanje kazalnikov
• Pojasnjevanje izrazne moči izračunanih kazalnikov
• Pojasnjevanje povezanosti izračunanih kazalnikov z ustreznimi poslovnimi tokovi
• Ocena sposobnosti dolgoročnega zadolževanja
• Oblikovanje informacij na osnovi izračunov
• Oblikovanje predlogov poslovnih usmeritev na osnovi oblikovanih informacij

6. Vaje iz analize ekonomskega dobička (21. december)
• Izračunavanje ekonomskega dobička po različnih metodah
• Zagotavljanje primerljivosti izračunov v času
• Povezovanje ekonomskega dobička s kazalniki in ekonomska dobičkonosnost
• Pojasnjevanje izrazne moči izračunov
• Izdelava konkretnega modela ekonomskega dobička
• Oblikovanje informacij na osnovi izračunov
• Oblikovanje predlogov poslovnih usmeritev na osnovi oblikovanih informacij

7. Vaje iz analize čistega denarnega toka (4. januar 2018)
• Izračunavanje različnih vrst čistega denarnega toka po različnih metodah
• Pojasnjevanje izrazne moči različnih metod in njihova uporaba
• Povezovanje čistega denarnega toka s kazalniki
• Pojasnjevanje izrazne moči izračunov
• Oblikovanje informacij na osnovi izračunov
• Oblikovanje predlogov poslovnih usmeritev na osnovi oblikovanih informacij

8. Vaje iz analize finančno posredniškega položaja in njegove povezanosti z bilanco poslovnih tokov (8. januar)
• Izračunavanje finančno posredniškega položaja (neto zadolženosti) po različnih metodah
• Izračun vzrokov sprememb v času
• Pojasnjevanje izrazne moči različnih metod in njihova uporaba
• Popravek kazalcev zaradi primerljivosti v času
• Povezovanje izračunov s kazalniki
• Pojasnjevanje izrazne moči izračunov
• Oblikovanje informacij na osnovi izračunov
• Oblikovanje predlogov poslovnih usmeritev na osnovi oblikovanih informacij

9. Vaje iz analize neto kratkoročnega finančno posredniškega položaja in njegove povezanosti z bilanco poslovnih tokov (18. januar)
• Izračunavanje neto kratkoročnega finančno posredniškega položaja (neto kratkoročne zadolženosti) po različnih metodah
• Izračun vzrokov sprememb v času
• Pojasnjevanje izrazne moči različnih metod in njihova uporaba
• Popravek kazalcev zaradi primerljivosti v času
• Povezovanje izračunov s kazalniki
• Pojasnjevanje izrazne moči izračunov
• Ocena sposobnosti kratkoročnega zadolževanja
• Oblikovanje informacij na osnovi izračunov
• Oblikovanje predlogov poslovnih usmeritev na osnovi oblikovanih informacij

10. Vaje iz analize obratnega kapitala (dolgoročnih virov obratnih sredstev) (25. januar)
• Izračunavanje obratnega kapitala po različnih metodah
• Izračun vzrokov sprememb v času
• Pojasnjevanje izrazne moči različnih metod in njihova uporaba
• Popravek kazalcev zaradi primerljivosti v času
• Povezovanje izračunov s kazalniki
• Pojasnjevanje izrazne moči izračunov
• Oblikovanje informacij na osnovi izračunov
• Oblikovanje predlogov poslovnih usmeritev na osnovi oblikovanih informacij

11. Vaje iz analize povezanosti obratnega kapitala s kratkoročnim finančno posredniškim položajem (1. februar)
• Izračunavanje povezanosti po različnih metodah
• Izračun vzrokov sprememb v času
• Pojasnjevanje izrazne moči različnih metod in njihova uporaba
• Popravek kazalcev zaradi primerljivosti v času
• Povezovanje izračunov s kazalniki
• Pojasnjevanje izrazne moči izračunov
• Oblikovanje informacij na osnovi izračunov
• Oblikovanje predlogov poslovnih usmeritev na osnovi oblikovanih informacij

12. Vaje iz analize potrebnega (optimalnega)obratnega kapitala in kazalnikov obračanja obratnih sredstev (15. februar)
• Izračunavanje potrebnega obratnega kapitala (potrebnih dolgoročnih virov obratnih sredstev) po različnih metodah
• Izračun vzrokov sprememb v času
• Pojasnjevanje izrazne moči različnih metod in njihova uporaba
• Popravek kazalca zaradi primerljivosti v času
• Povezovanje izračunov s kazalniki
• Pojasnjevanje izrazne moči izračunov
• Oblikovanje informacij na osnovi izračunov
• Oblikovanje predlogov poslovnih usmeritev na osnovi oblikovanih informacij

13. Vaje iz analize kapitalske ustreznosti podjetja (1. marec)
• Ocena kapitalske (ne)ustreznosti podjetja po različnih metodah
• Popravek izračunov zaradi primerljivosti v času
• Ocena vzrokov sprememb kapitalske ustreznosti
• Ocena pomembnosti kapitalske neustreznosti s kazalniki
• Ocena investicijske sposobnosti in finančne prožnosti podjetja
• Ocena tveganja plačilne sposobnosti podjetja
• Oblikovanje informacij na osnovi izračunov
• Oblikovanje predlogov poslovnih usmeritev na osnovi oblikovanih informacij
• Oblikovanje utemeljitev predlogov kreditiranja poslovni banki

14. Vaje iz analize denarnega izida (5. april)
• Izračun denarnega izida po vzročno-posledični metodi
• Primerjava izračuna z drugimi metodami izračuna
• Povezava rezultatov s kazalniki
• Pojasnjevanje vzrokov sprememb denarnih sredstev
• Povezava ugotovitev z oceno tveganja plačilne sposobnosti
• Oblikovanje informacij na osnovi izračunov
• Oblikovanje predlogov poslovnih usmeritev na osnovi oblikovanih informacij

15. Vaje iz hitre analize (ocene) finančnega položaja podjetja (12. april)
• Izračun potrebnih kategorij na osnovi računovodskih izkazov s pomočjo preglednic
• Povezava izračunanih kategorij in njihovo primerjanje v času
• Uporaba matematične povezanosti kratkoročnega, pospešenega in hitrega koeficienta
• Pojasnjevanje izrazne moči izračunov
• Oblikovanje informacij na osnovi izračunov
• Oblikovanje predlogov poslovnih usmeritev na osnovi oblikovanih informacij

16. Vaje iz analize (ocene) optimalne strukture financiranja podjetja z vidika plačilne sposobnosti (19. april)
• Izračun potrebnih kategorij na osnovi računovodskih izkazov
• Izračun različnih ravni kapitalske ustreznosti
• Izdelava modela optimalnega financiranja podjetja
• Pojasnjevanje modela
• Načrtovanje rasti obsega poslovanja v povezavi z optimalno strukturo financiranja
• Oblikovanje informacij in predlogov poslovnih usmeritev

17. Vaje iz hitre analize plačilne sposobnosti poslovnih partnerjev (26. april ali 10. maj po dogovoru)
• Izračun ustreznih kazalnikov (K1, K2, K3) na osnovi bilance stanja
• Pojasnjevanje izrazne moči posameznih kazalnikov
• Pojasnjevanje izrazne moči matematično povezanih kazalnikov
• Hitra ocena optimalnih kazalnikov
• Ocena stanja in gibanja kapitalske (ne)ustreznosti poslovnega partnerja
• Oblikovanje informacij o tveganju v zvezi s plačilno sposobnostjo poslovnega partnerja
• Oblikovanje predlogov poslovne politike podjetja do poslovnih partnerjev z vidika tveganja plačilne sposobnosti

PRIJAVE NA INFO@IPR.VSR.SI

Informacije o izvedbi

Trajanje: Predvidene so tri delavnice mesečno v trajanju treh šolskih ur od 15:00 do 17:15
Lokacija: Prostori VŠR/IPR, Stegne 21c, Ljubljana, II. nadstropje (kje smo)

Cena:

1. Udeležba na celotnem praktikumu za eno osebo (17 srečanj): 585€ + DDV + CERTIFIKAT O USPEŠNI UDELEŽBI. 

Udeleženec celotnega praktikuma lahko dobi tudi knjige Ž. Berganta s 50% popustom :
 • PRIROČNIK ZA ANALIZI POSLOVANJA z vajami, rešitvami in komentarji  (NOVO izdaja do konca leta 2017)
 • Osnove analize poslovanja (2. dopolnjena izdaja)
 • Plačilna sposobnost in kapitalska ustreznost podjetja,
 • Analiza poslovanja od teorije do prakse,
 • Kodeks načel notranjega poročanja,
 • Dodana vrednost iz novega zornega kota

2. Zakup sklopa 17 delavnic za zaposlene (lahko se udeležujejo različni zaposleni iz iste organizacije, vendar ne prejmejo certifikata) - 600€ +DDV. Popust 50 % za nabavo knjig velja tudi za organizacijo, ki sklop zakupi.

3. Udeležba na posamezni delavnici: 37 € + DDV. (20 % popust za nabavo knjig) 

Delovno gradivo je vključeno v ceni. Gradivo za vsako delavnico bodo udeleženci prejeli 4 dni pred izvedbo delavnice, da se bodo lahko na izvedbo pripravili in tako lažje sledili vajam. 

Plačilo za celoten sklop praktikuma ali za njegov zakup se izvede 70 % vnaprej in 30 % v osmih dneh po izvedbi vseh delavnic.
 • Za člane IPR, ZRS, imetnike kartice Mozaik podjetnih, naročnike podjetja PRONET velja enoten 10% popust. 
 • študentje VŠR naj popust preverijo na referatu
 • vsak drugi prijavljeni iz istega podjetja prejme 10% popust

Popusti se ne seštevajo.

Maksimalno število udeležencev 20 zaradi praktičnega dela

Potrebna oprema

- kalkulator 


PLAČILO
Strošek seminarja se plača na IBAN SI56 1010 0005 2571 473 (BANKA INTESA SANPAOLO d.d.) pred posamezno delavnico oziroma pred celotnim praktikumom. Račun prejmete po izvedeni delavnico oziroma po končanem praktikumu.
Programski vodja Praktikuma

Živko Bergant

Je avtor številnih knjig in številnih strokovnih člankov, referent na simpozijih in posvetovanjih, pisec strokovnih gradiv za seminarje s področja računovodstva, ekonomike in financ. Avtor številnih svetovalnih in revizijskih projektov ter sanacijskih programov slovenskih podjetij.

Details

Izvajalci programa (predavatelji)

Dr. Živko Bergant

Je bil nosilec dveh certifikatov Slovenskega inštituta za revizijo: pooblaščeni revizor  in preizkušeni poslovni finančnik. Pridobil je tudi naziva certificirani poslovodni računovodja in certificirani preiskovalec prevar. Deluje kot veščak Zveze ekonomistov Slovenije je registrirani raziskovalec pri Ministrstvu za znanost in tehnologijo Republike Slovenije. Je član komisije Zveze ekonomistov Slovenije za pridobitev naziva veščak, član izpitne komisije za opravljanje strokovnega izpita za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije pri Ministrstvu za pravosodje ter predsednik nadzornega odbora Zveze ekonomistov Slovenije. Bil je presojevalec poslovne odličnosti in član odbora razsodnikov za nagrado Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost in različnih nadzornih svetov v slovenskih podjetjih. Deloval je na različnih delovnih mestih: vodja računovodstva, finančni direktor, pomočnik direktorja, član uprave, nazadnje kot svetovalec v družbi ITEO Svetovanje d.o.o. Ljubljana.

 

Mag. Igor Manohin

magister ekonomije, univerzitetni diplomirani ekonomist s področja poslovnih financ in preizkušeni ocenjevalec vrednosti podjetij, je izkušen strokovnjak z več kot 15 letno prakso profesionalnega dela na področju poslovnih financ, kontrolinga in računovodstva. Na začetku profesionalne poti je kot svetovalec deloval predvsem na področju poslovnih financ, nato v sferi zasebnega zdravstva vodil finance in računovodstvo podjetja, v zadnjih letih pa v različnih podjetjih vodil področje poslovnega kontrolinga, pri čemer  izkorišča dolgoletne pridobljene izkušnje na področju finančne analize in analize poslovanja nasploh. Sodeloval pri številnih projektih, še posebej na področju strateškega managementa in finančnega svetovanja, pripravah razvojnih, investicijskih in poslovnih načrtov. Izdelal številne analize finančnega položaja podjetij, bonitetna mnenja, ocene optimalne strukture financiranja, strokovna mnenja s področja financ in podobno. Je predavatelj na različnih seminarjih, ter habilitirani predavatelj Visoke šole za računovodstvo v Ljubljani.

Kontakti:
059 091 400 
info@ipr.vsr.si

Newsletter

Nam želite kaj sporočiti ali želite, da vas obveščamo o novostih?

PIŠITE NAM
Institut za poslovodno racunovodstvo
Registered office: Stegne 21c
Headquarters: Ljubljana
P.IVA SI45073198
Powered by Mosajco CMS
Mosajco