MALA ŠOLA SLOVENSKIH RAČUNOVODSKIH STANDARDOV 2016

IZVEDE SE PO DELAVNICAH s pričetkom 1. delavnice  v mesecu aprilu 2019  in konča z 8. delavnico v januarju 2020 (termini posamezne delavnice zavedeni v nadaljevanju vsebine)
(posamezna delavnica se izvede v času od 9.00-12.15 ure)

Enostavne rešitve za vsakodnevne poslovne dogodke že zelo dobro poznate.
Kakor hitro imamo poslovne dogodke, ki se zgodijo samo vsake toliko časa,
se odpro  veliko vprašanj kako razumeti določilo standarda, kje najti
praktične primere evidentiranja poslovnega dogodka. 
Prav tako se pojavljajo zapletenejši poslovni dogodki, 

                                                                                            ko podjetje raste iz ene velikosti v drugo.

V programu, ki je pred vami vam želimo podrobneje predstaviti določila posameznih SRS s praktičnimi primeri.
____________________________________________________________________________________________________
SRS 2016 so sestavljeni iz:
- Uvoda v SRS,
- SRS od 1 do vključno 17 (obravnavajo posamezne računovodske postavke),
- SRS od 20 do vključno 23 (obravnavajo izkaze za zunanje poročanje) in
- SRS od 30 do vključno SRS 39 (obravnavajo specifične organizacije).
____________________________________________________________________________________________________
Mala šola SRS se bo osredotočila na Uvod v SRS in standarde od 1 do vključno 17.
Predstavili vam bomo posamezna določila SRS s praktičnimi primeri in vsebinskimi pojasnili.
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Zaradi obsežnosti tematike bi teme razdelili na 8 tematskih srečanj (delavnic) skozi celo leto v naslednji vsebini:

Prva delavnica       SRS  1 Opredmetena osnovna sredstva,
                                        SRS 2 Neopredmetena sredstva in
                                        SRS 6 Naložbene nepremičnine
____________________________________________________________________________________________________________________
Druga delavnica     SRS  3 Finančne naložbe
____________________________________________________________________________________________________________________
Tretja delavnica       SRS  5 Terjatve in
                                          SRS 15 Prihodki
____________________________________________________________________________________________________________________
Četrta delavnica      SRS 12 Stroški materiala in storitev;
                                           SRS 13 Stroški dela in stroški povračil in
                                           SRS 14 delno (Odhodki)
____________________ ________________________________________________________________________________________________
Peta delavnica           SRS  4 Zaloge
                                            SRS 14 delno (odhodki)
____________________________________________________________________________________________________________________
Šesta delavnica         SRS  Denar,
                                            SRS 8 Kapital        
                                            SRS 9 Dolgovi                             
____________________________________________________________________________________________________________________
Sedma delavnica       SRS 10 Rezervacije in
                                            SRS 11 Časovne razmejitve
____________________________________________________________________________________________________________________
Osma delavnica         SRS 16 Ugotavljanje in merjenje poštene vrednosti in
                                            SRS 17 Oslabitev opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev
                                            Predstavitev pravilnika o računovodstvu v skladu z novimi SRS 2016
____________________________________________________________________________________________________

Delavnice bosta izvedli


Mag. Darinka Kamenšek
je pooblaščena revizorka, državna notranja revizorka, certificirana poslovodna računovodkinja, direktorica revizijske družbe ABC revizija d.o.o., dekanja ter predavateljica na Visoki šoli za računovodstvo.

Darinka Meško, mag. preizkušena notranja revizorka, državna notranja revizorka, zaposlena v družbi ABC revizija d.o.o. ter predavateljica na Visoki šoli za računovodstvo.
____________________________________________________________________________________________________

MNENJA UDELEŽENCEV, KATERI SO ŽE OBISKALI MALO ŠOLO SRS

- "NOBENIH PRIPOMB! PRIMERI SO ZELO DOBRODOŠLI ZA LAŽJO PREDSTAVO IN RAZLAGANJE STANDARDOV."
- "GRADIVO JE SUPER PRIPRAVLJENO; SNOV ODLIČNO PREDANA NAPREJ - PRIDOBITEV NOVEGA ZNANJA NA PRIJETEN, SPROŠČEN NAČIN."
- "PRIJAZNA IN ODPRTA PREDAVATELJICA."
- "SUPER, KAR TAKO NAPREJ"
- "ZELO ODLIČNO PREDAVANJE."
- "DELAVNICE Z DOBRO ENERGIJO IN STROKOVNOSTJO."

PODROBNEJŠA VSEBINA, TERMIN IN LOKACIJA DELAVNIC

1. DELAVNICA     (12.4.2019 Ljubljana)
Predstavitev SRS 1, 2 in 6
Praktični primeri:
• Sofinanciranje osnovnega sredstva
• Nabava osnovnega sredstva
• Obračun amortizacije osnovnega sredstva
• Vlaganje v tuje osnovno sredstvo
• Uporaba lastnega proizvoda za osnovno sredstvo
• Nakup večjega stroja, kjer so predvideni tudi stroški vzdrževanja
• In še veliko drugih podobnih primerov

2. DELAVNICA   (17.5.2019 Ljubljana)
Predstavitev SRS 3
Praktični primeri:
• Varovanje poštene vrednosti pred valutnim tveganjem
• Evidentiranje nakupa in prodaje delnic z uporabo metode drsečih povprečnih cen
• Nakup delnic, s katerimi se ne trguje na trgu vrednostnih papirjev
• Nakup vrednostnih papirjev, ki kotirajo na borzi z upoštevanjem datuma trgovanja
• In še veliko drugih podobnih primerov

3.  DELAVNICA  (14.6. 2019 Ljubljana)
Predstavitev SRS 5 in SRS 15
Praktični primeri:
• Oslabitev terjatev in odprava slabitve - osnovni model
• Odstop terjatev
• Pobot ali kompenzacija
• Prodaja terjatve
• In še veliko drugih podobnih primerov

4.  DELAVNICA  (10.9.2019 Maribor)  (11.9.2019  Ljubljana)
Predstavitev SRS 12, SRS 13 in delno SRS 14
Praktični primeri:
• Stroški vzdrževanja
• Stroški nabave pisarniškega materiala in strokovne literature
• Povračila stroškov v zvezi z delom - prenizka akontacija
• In še veliko drugih podobnih primerov

5.  DELAVNICA (11.10.2018 Ljubljana)
Predstavitev SRS 4 in SRS 14

Praktični primeri:
• Nabava surovin in materiala (kompleksna)
• Uvoz surovin in materiala v svojem imenu za svoj račun
• Nakup surovin in materiala pri kmetu, ki ima dovoljenje za pavšalno nadomestilo
• In še veliko drugih podobnih primerov

6. DELAVNICA     (15.11.2019 Ljubljana)
Predstavitev SRS 7, SRS 8, SRS 9 
Praktični primeri:
• Denar na poti
• Prodaja na plačilne in kreditne kartice ter vrednostne bone
• Ustanovitev d.o.o. z različnimi vložki
• Povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družb z omejeno odgovornostjo
• In še veliko drugih podobnih primerov

7. DELAVNICA (12.12.2019 Maribor) (13.12.2019 Ljubljana)
Predstavitev SRS 10 in SRS 11
Praktični primeri:
• Rezervacije za stroške reorganizacije podjetja
• Rezervacije za pokrivanje prihodnjih stroškov oziroma odhodkov zaradi razgradnje
   in ponovne vzpostavitve prvotnega stanja
• Rezervacije za pokojnine, jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi
• In še veliko drugih podobnih primerov

8.  DELAVNICA (16.1.2020 Maribor)  (17.1.2020 Ljubljana)
Predstavitev SRS 16 in SRS 17, predstavitev pravilnika o računovodstvu
Praktični primeri kot:
• Oslabitev finančnih naložb, razporejenih in izmerjenih po pošteni vrednosti preko kapitala
• Predstavitev modela ugotavljanja in merjenja poštene vrednosti

• Predstavitev posameznih poglavij osnutka pravilnika z vsebinsko pojasnitvijo pomena določenih poglavij
• Predstavitev metod določanja pomembnosti
• Postopki ugotavljanja tveganj na posameznih področjih, kot osnova za določitev pomembnosti
  (tveganja povezana: s poslovnim procesom, z računovodskim poročanjem, z lastništvom, s povezanimi osebami,...)
____________________________________________________________________________________________________

PRIJAVA IN OSTALE INFORMACIJE O DELAVNICAH

-  Datum izvajanja, ura  in lokacija:
Maribor     (Partizanska cesta 26)
Ljubljana   (Stegne 21 c)
1. DELAVNICA                                       (12.4.2019 Ljubljana)
2. DELAVNICA (16.5.2019 Marior)     (17.5.2019 Ljubljana)
3. DELAVNICA (13.6.2019 Maribor)   (14.6.2019 Ljubljana)
4. DELAVNICA (10.9.2019 Maribor)   (11.9.2019 Ljubljana)
5. DELAVNICA (10.10.2019 Maribor) (11.10.2019 Ljubljana)
6. DELAVNICA                                        (15.11.2019 Ljubljana)
  7. DELAVNICA (12.12.2019 Maribor)  (13.12.2019 Ljubljana)

8. DELAVNICA (16.1.2020 Maribor)   (17.1.2020 Ljubljana)
od 9:00 do 12:15 ure

-  Kotizacija za posamezno delavnico
134,20 EUR z ddv-jem (110,00 EUR + DDV)
Kotizacija zajema:
-udeležba na delavnici 
-gradivo
-hladne-tople napitke in prigrizek med odmorom
-  Popusti:
- za člane IPR 10% popust
- študente VŠR velja 30% popust.
- za imetnike kartice Mozaik podjetnih, naročnike podjetja PRONET velja 10% popust.
- vsak drugi prijavljeni iz istega podjetja prejme 10% popust.
Popusti se ne seštevajo.
_____________________________________________________________________________________________________________________
V KOLIKO SE ŽE V ZAČETKU PRIJAVITE NA VSEH 8 DELAVNIC JE ENA DELAVNICA BREZPLAČNA IN ZNAŠA CENA ZA CELOTEN PROGRAM 770,00 EUR + DDV.
____________________________________________________________________________________________________________________________
-  Plačilo:
Strošek delavnice se plača na:
VŠR, Stegne 21 c, 1000 Ljubljana; IBAN SI56 1010 0005 2573 219 (BANKA INTESA SANPAOLO d.d.)
pred izvedbo (prosim da pri sklicu navedete 00 1-8-2019 ter pri namenu - mala šola 2019 )
Račun prejmete po izvedeni delavnici..

Prijava: prijava@ipr.vsr.si
Na posamezno delavnico oz. vse delavnice se lahko prijavite tako, da nam posredujete mail z vašimi podatki:
- Ime družbe:
- Davčna številka:
- Ime udeleženca delavnice:
- Email za obveščanje:
- Popust katerega boste uveljavljali:
- Seminar mala šola delavnica 1-8 (če se prijavite na vse delavnice)

- Če želite, da vam posredujemo e-račun navedite prosim vaš trr za prejem e-računa:

Kontakti:
059 091 400 
info@ipr.vsr.si

Newsletter

Nam želite kaj sporočiti ali želite, da vas obveščamo o novostih?

PIŠITE NAM
Institut za poslovodno racunovodstvo
Registered office: Stegne 21c
Headquarters: Ljubljana
P.IVA SI45073198
Powered by Mosajco CMS
Mosajco