Kodeks načel notranjega poročanja

Pristopi h Kodeksu

Vsaka združbo je potrebno upravljati in v vsaki potekajo informacijski procesi. Treba je vzpostaviti obravnavo podatkov o preteklosti in prihodnosti, analiziranje teh podatkov in nadziranje teh procesov. Združbe imajo tako tudi različne oddelke ali funkcije, kot so nabava, trženje, kadrovanje in vsaka od funkcij za svoje delovanje potrebuje informacije. Tako se morajo različni CRM sistemi, HR sistemi, podatki iz proizvodnje, informacije iz nabave, ERP sistemi ipd. smiselno povezati z namenom kakovostne informacije za uporabnike v celovit sistem poročanja za potrebe notranjih uporabnikov v združbi.

V spodnji sliki je s tremi koncentričnimi krogi prikazano, kako je treba razumeti Kodeks načel notranjega poročanja, ki je sestavljen iz splošnih načel, načel po poslovnih funkcijah ter načel po vrstah uporabnikov.

1.      Splošna načela obsegajo urejevanje temeljnih procesov v informacijskem sistemu notranjega poročanja (evidentiranje, predračunavanje, analiziranje, nadziranje, informiranje, shranjevanje, načrtovanje, organiziranje informacijskega sistema, vodenje za notranje poročanje).

2.      Informacije so oblikovane za potrebe temeljnih poslovnih funkcij (nabavna, proizvodna, investicijsko-tehnična, trženjska, kadrovska in finančna).

3.      Informacije so namenjene različnim uporabnikom (poslovodstvo, upravljalci, nadzorni organi, sindikati in zaposlenci) v različnih vrstah združb (pridobitne in nepridobitne združbe, mala podjetja).

Predstavitev Kodeksa načel notranjega poročanja

Dne 25.11.2015 smo na 5. konferenci o notranjem poročanju predstavili Kodeks načel notranjega poročanja. 

Temeljna izhodišča v pogledu vsebinske zasnove Kodeksa so naslednja:

1. Obseg Kodeksa naj bo v funkciji dovolj jasne in celovite, čeprav jedrnate predstavitve vsebine. Kljub želji po manjšem obsegu ne sme biti preveč abstrakten in mora dati dovolj izhodišč za morebitno oblikovanje standardov in mora biti dovolj konkreten, da bo koristen pripomoček v okviru svojega poslanstva.Če upoštevamo predvideni razvoj računovodstva tudi na nevrednostne informacije, se pri načelih ne bi omejevali na standardne računovodske informacije, temveč naj bi v okviru možnosti vsaj načelno obravnavali celoten informacijski sistem za odločanje v združb.

2. Temeljni metodični pristop k tako kompleksnemu področju izhaja iz procesnega razumevanja poslovanja združb, kar pomeni obravnavanje računovodskega sistema s pomočjo treh povezanih delnih sistemov (ne podsistemov). To so odločitveni, informacijski in izvajalni delni sistem. Tako je s sistemskim pristopom možno celovito obravnavati ne samo celotnega poslovnega sistema in vsake temeljne poslovne funkcije, ampak tudi računovodstvo. To se je kot koristno pokazalo že pri oblikovanju Kodeksa poslovnofinančnih načel. Vsa načela notranjega poročanja naj bodo torej obravnavana z vseh treh vidikov: odločitvenega, informacijskega in izvajalnega.

S tem bo doseženo zlasti naslednje:
  • celovito obravnavanje vsebine, kar pomeni zagotovitev obravnave vseh pomembnejših področij;
  • večjo preglednost Kodeksa;
  • lažje obravnavanje podrobnosti, ne da bi izgubili občutek za način njihove povezanosti v sistem;
  • možnost nadaljnjega dopolnjevanja načel, ne da bi izgubili preglednost ali sistematičnost.

3. Značilnost Kodeksa je tudi v dejstvu, da podobnega akta ne najdemo v tujini, kar pomeni poseben izziv za stroko in bo zahtevalo inovativnosti ter aktivnega sodelovanje teoretikov in praktikov ne le z računovodskega področja, temveč tudi z drugih področij, kot so na primer management in informatika.

4. Kodeks bo zasnovan tako, da ga bo možno dopolnjevati tudi s posebnostmi posamezne dejavnosti in bo tako pravzaprav stalno nedokončano delo, saj je nemogoče predpostavljati takojšnje zajetje vseh dejavnosti, poleg tega pa nastajajo tudi nove.

5. Skladno s prejšnjo točko bodo poglavja oblikovana tako, da bodo najprej obravnavana organizacijska načela, ki bodo v nadaljevanju svoj značaj izgubljala, ko se bo povečeval njihov informacijski značaj (rdeča nit Kodeksa).

Predgovor

Organizatorji (Inštitut za poslovodno računovodstvo pri visoki šoli za računovodstvo, Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije in Zveza ekonomistov Slovenije) so oblikovali projekt izdelave Kodeksa načel notranjega poročanja (KNNP). Glavni pokrovitelj projekta je Gospodarska zbornica Slovenije. Kodeks naj bi bil v pomoč pri delovanju notranjega informacijskega sistema v združbah.
V letih 2011 do 2014 so bile organizirane štiri konference o notranjem poročanju. Zborniki referatov in pripombe iz razprave na konferencah so bili temeljno gradivo za pripravo osnutka KNNP.

Pripravljena sta prvi (splošni) del KNNP in drugi (osrednji) del. Posebni del KNNP, ki naj bi vseboval načela notranjega poročanja po različnih posameznih dejavnostih, bo nadalje pripravljal Inštitut za poslovodno računovodstvo pri Visoki šoli za računovodstvo v Ljubljani.

Komisija daje predlog Kodeksa v javno razpravo. Razprava bo trajala do 30. 6. 2015. Pripombe in predloge pošljite na Inštitut za poslovodno računovodstvo, Stegne 21c, 1000 Ljubljana (info@ipr.vsr.si) ali neposredno na zivko.bergant@siol.net.

Po končani javni razpravi bodo predlog KNNP obravnavali še ustrezni organi organizatorjev projekta.

Končno besedilo KNNP bo objavljeno na spletnih straneh organizatorjev in Gospodarske zbornice Slovenije.

K sprejemu KNNP so vabljene vse strokovne institucije, ki se ukvarjajo s poslovanjem in informacijskimi sistemi v združbah.

Organizatorji želimo, da bi KNNP dosegel svoj namen. Zato bomo veseli vsake pripombe ali predloga za njegovo izboljšanje.

Kodeks načel notranjega poročanja

   Prenesi kodeks - PDF

Kontakti:
059 091 400 
info@ipr.vsr.si

Newsletter

Nam želite kaj sporočiti ali želite, da vas obveščamo o novostih?

PIŠITE NAM
Institut za poslovodno racunovodstvo
Registered office: Stegne 21c
Headquarters: Ljubljana
P.IVA SI45073198
Powered by Mosajco CMS
Mosajco