Finančno vodenje EU projektov

Vsebina delavnice

Vsebina delavnice

Računovodsko spremljanje in finančno vodenje projektov, financiranih z evropskimi sredstvi, je kompleksno in specifično. Poleg poznavanja zakonodaje na področju financ in računovodstva v javnem sektorju in računovodskih standardov zahteva od zaposlenih, ki so zadolženi za finančno vodenje projektov, tudi poznavanje pogojev programov financiranja, ustrezno načrtovanje denarnih tokov, zagotavljanje revizijske sledljivosti in usklajevanje vseh teh vidikov vodenja projekta.
Na delavnici vam bomo predstavili celovit praktičen postopek finančnega vodenja projektov financiranih z evropskimi sredstvi, pasti in zanke, ki se jim je potrebno izogniti pri pridobivanju evropskih sredstev. Velik poudarek bo predvsem na vodenju projektov po odobritvi financiranja in prejemu sredstev.
 

VSEBINA DELAVNICE.

Delavnica bo zelo praktično naravnana. Situacije vam  bomo ponazorili s primeri, s katerimi sva se srečevala skozi najino delo, predvsem pri napačni ali prehitri interpretaciji določenih pogojev, ki so na prvi pogled mogoče samoumevni.

1 DEL: OD 9:00 – 10:45

1. PREDSTAVITEV FINANČNEGA OKVIRA 
Kratek pregled za kakšne namene in v kakšni višini namenja Evropska unija sredstva v finančni perspektivi 2014-2020.

2. SPLOŠNI POGOJI EU PROJEKTOV
Pojasnili bomo osnovne pojme, ki so nujni za razumevanje pridobivanja in črpanja sredstev iz EU:
- non profit rule
- prepoved dvojnega financiranja,
- dopolnilno financiranje,
- razmerje med stroški in izdatki,
- pojem upravičenih in neupravičenih stroškov
- direktne in indirektne stroške.

3. KAKO SE SPOPASTI S SUBVENCIJAMI
Ob pridobitvi sredstev iz EU je potrebno veliko pozornosti nameniti pravilnemu rokovanju s subvencijami, zato bomo skozi praktične primere spoznali:
- Konkretne primere knjiženja subvencij (subvencije za investicije, za tekoče stroške, DDV)
- nastanek poslovnega dogodka
- davčni vidik subvencij
- specifika DDV-ja pri EU projektih z vidika javnega sektorja;
- pogledali bomo primere, kdaj gre pri subvencijah za državno pomoč.
- Ugotovili bomo, kako se izračuna maksimalno višino sofinanciranja, izdela finančno konstrukcijo projekta ter kaj lahko vpliva na zmanjšanje in vračilo subvencije.

4. PRAVILNA DELITEV STROŠKOV PROJEKTA 
Stroški v vsakem projektu so razdeljeni na kategorije in glede na aktivnosti. Posamezni programi financiranja imajo svoje specifične delitve stroškov po kategorijah, ki niso identični kategorijam po naših računovodskih predpisih in SRS, zato je treba poznati načine, kako pravilno pristopimo k delitvi teh stroškov.

A) Stroški po kategorijah
B) Stroški po aktivnostih


5 KAJ SO LAHKO PRIHODKI PROJEKTA
Kratki in konkretni primeri, kaj so prihodki projekta, in kako lahko vplivajo na zmanjšanje subvencije.

10:45 – 11:00 pavza

2. DEL: 11:00 - 13:00

6 RAZMEJEVANJE STROŠKOV
Na praktičnih primerih se bomo naučili razmejevanja stroškov:
- po kategorijah oziroma vrstah stroškov,
- po aktivnostih,
- delitev stroškov na direktne in indirektne
- razmejevanje stroškov pri javnih zavodih na javno službo in tržno dejavnost.


7 FINANČNO VODENJE PROJEKTA
a) Poročanje in izdelava zahtevkov za financiranje
b) Na kratko se bomo dotaknili »cost benefit« analize (CBA) predvsem z vidika njene potrebnosti in koristnosti, prikazali bomo osnovne rezultate v okviru CBA.
c) Revizijska sled - vsi dokumenti morajo dokazovati, da je do poslovnega dogodka prišlo, dogodki morajo biti sledljivi in dokazljivi, dokumentacija mora omogočiti celotno rekonstrukcijo poslovnih dogodkov na projektu. Revizijska sled zagotavlja, da je prejemnik res upravičen do subvencije. Kako pristopiti k vodenju revizijske sledi, ko vam projekte izvaja zunanja organizacija. Dr. Mayr bo na podlagi praktični lastnih izkušenj povedal, kaj revizor išče in kakšne utemeljitve ga zadovoljijo.

KOMU JE DELAVNICA NAMENJENA

Delavnica je namenjena vsem, ki se v praksi srečujete s finančnim managementom projektov, ki so financirani s sredstvi EU, s poudarkom za javni sektor, zato vabimo računovodje in vodje finančnih služb, ki morajo razumeti osnovne zahteve razpisovalcev in projekta. Svetujemo sočasno udeležbo skupaj z vodji EU projektov, saj je lahko se tako poveča učinek uspešnega vodenja projekta in zmanjša možnosti napak.  

INFORMACIJE O DELAVNICI in PRIJAVA ( prijava@ipr.vsr.si )


Trajanje:  OD 9:00 - 13:00 
 LJUBLJANA:                    
  MARIBOR:                        


Lokacija:
LJUBLJANA: Prostori VŠR/IPR, Stegne 21c, Ljubljana, II. nadstropje 

KOTIZACIJA:
Udeležba na delavnici: 130€ + DDV.

POPUSTI:
  • za člane IPR in študente VŠR velja 30% popust
  • vsak drugi prijavljeni iz istega podjetja prejme 10% popust
Popusti se ne seštevajo.

PLAČILO
Strošek delavnice se plača na VŠR, Stegne 21 c, Ljubljana
IBAN SI56 1010 0005 2573 219 (BANKA INTESA SANPAOLO d.d.) pred delavnico.
Račun prejmete po izvedeni delavnici.

Na delavnico se lahko prijavite tako, da nam posredujete mail z vašimi podatki: PRIJAVA@IPR.VSR.SI
- Ime družbe:
- Davčna številka:
- Ime udeleženca delavnice:
- Email za obveščanje:
- Popust katerega boste uveljavljali:
- Delavnica - eu projekt

Predavatelja

Mirjana Zelen

Po izobrazbi je Univerzitetni diplomirani ekonomist. Ima trinajst  let delovnih izkušenj kot vodja finančno računovodskega sektorja v gospodarski družbi in javnem zavodu, pet let izkušenj v bančništvu in zavarovalništvu. Od leta 1995 svetuje podjetjem na področju financ, investicij in projektnega vodenja, od leta 2005 pa nudi finančno, investicijsko in projektno svetovanje tudi proračunskim uporabnikom.

Dr. Branko Mayr

Branko Mayr je doktor znanosti s področja poslovno organizacijskih ved, magister na področju ustanavljanja, poslovodenja in svetovanja manjšim podjetjem, univerzitetni diplomirani ekonomist ekonomsko finančne smeri, pooblaščeni revizor, pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij, davčni svetovalec in stalni sodni izvedenec.

Kontakti:
059 091 400 
info@ipr.vsr.si

Newsletter

Nam želite kaj sporočiti ali želite, da vas obveščamo o novostih?

PIŠITE NAM
Institut za poslovodno racunovodstvo
Registered office: Stegne 21c
Headquarters: Ljubljana
P.IVA SI45073198
Powered by Mosajco CMS
Mosajco