3 konferenca o Analizi poslovanja

NAMEN KONFERENCE

"Trajnostni razvoj obsega ekonomski, ekološki in družbeni (socialni) vidik s ciljem dolgoročnega obstoja posamezne združbe. S trajnostjo je povezanih veliko pričakovanj in zahtev deležnikov. S strani podjetja so to notranji in zunanji deležniki (posamezna podjetja, institucije, skupnosti, soseske, skupine, nevladne organizacije, vse do posameznih gospodinjstev in posameznikov (Knez-Riedl, Zbornik druge konference o notranjem poročanju, 2012, str. 230).
Najkrajša opredelitev trajnostnega razvoja ga razume kot »razvoj, ki upošteva sedanje potrebe, ne da bi ogrožal možnost zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij«.

Iz povedanega izhaja visoka stopnja družbene odgovornosti združb, ki mora najti svoje mesto in izraz tudi v njihovih poslovnih poročilih.

Naloge analize poslovanja v zvezi s trajnostnim razvojem so zlasti oblikovanje informacij za:
  • odločanje poslovodstva v zvezi s trajnostnim razvojem,
  • oceno učinkovitosti in uspešnosti združbe pri zagotavljanju trajnostnega razvoja,
  • letno poročilo o poslovanju združbe in njeni trajnostni usmeritvi. 

Vloga analiza poslovanja v zvezi s trajnostnim razvojem združbe je pomembna in obsega številna področja. Zato je tretja konferenca o analizi poslovanja v celoti namenjena obravnavanju tega dela poslanstva analize poslovanja. Konferenca bo koristna tako odločevalcem kot tudi oblikovalcem informacij.

Dr. Živko Bergant

DNEVNI RED

Dnevni red dogodka

08.30 – 09.00: Registracija udeležencev

09.00­ – 09.05:  Otvoritev posvetovanja

9.05  – 9.30:  Uvodni nagovor: 
Tomaž Glažar, Visoka šola za računovodstvo, Ljubljana

09. 30­ – 11. 00

Usmerjevalec predstavitve in razprave: mag. Blanka Vezjak

  • Analiza aktivnosti za doseganje trajnostnega razvoja podjetja:   Mag. Blanka Vezjak, Vezjak svetovanje d.o.o.

  • Upravljanje tveganj v podjetjih s poudarkom na analizi tveganj, Mag. Eva Grden, Telekom Slovenije d.d.
11.00 – 11.15   Odmor

13. 15 – 14. 45

Usmerjevalec predstavitve in razprave: dr. Adrijana Rejc Buhovac

  • Analiza uspešnosti poslovanja podjetja s trajnostnega vidika,  Prof. dr. Adriana Rejc Buhovac, Ekonomska fakulteta v Ljubljani

  • Računovodske informacije z vidika trajnostnega razvoja združbe,   Doc. dr. Živko Bergant, Visoka šola za računovodstvo, Ljubljana
14.45   Zaključek konference

11. 15 – 12. 45

Usmerjevalec predstavitve in razprave: mag. Nataša Pustotnik

  • Neračunovodske informacije z vidika trajnostnega razvoja združbe,  Mag. Nataša Pustotnik, Palma in drugi d.n.o., poslovno svetovanje

  • Poslovno poročilo združbe s trajnostnega vidika,  Doc. dr. Branko Mayr, Visoka šola za računovodstvo, Ljubljana
12.45 – 13.15   Odmor s prigrizkom

Kratka predstavitev vsebin

mag. Blanka Vezjak

Analiza aktivnosti za doseganje trajnostnega razvoja podjetja
Podjetje, ki se želi pridružiti trajnostnim prizadevanjem ali jih okrepiti, mora poznati obstoječe in pričakovano stanje glede svojih vplivov na okolje ter potrebne aktivnosti za odpravljanje vrzeli med njima. Pri analizi mu je lahko v pomoč nabor korakov, potrebnih pri doseganju trajnostnega razvoja. Aktivnosti za posamezne korake smo prvič, prav za to konferenco, razvrstili tudi po petstopenjski lestvici. Z njeno pomočjo lahko podjetje ugotovi svojo zrelostno stopnjo v trajnostnem razvoju, predstavljeno pa mu služi tudi kot opomnik, katere aktivnosti bo še treba izvajati na poti trajnosti.«

mag. Eva Grden

Upravljanje tveganj v podjetjih s poudarkom na analizi tveganj

Upravljanje s tveganji čedalje bolj pridobiva pomen, ne samo v finančnih, ampak tudi v nefinančnih organizacijah. Razlogov za to je več. Podjetja so tveganjem bolj izpostavljena zaradi vse večje nepredvidljivosti v mednarodnem poslovnem in finančnem okolju. Zadnja velika gospodarska in finančna kriza je jasno pokazala vse razsežnosti posledic, če tveganja slabo upravljamo ali pa jih celo prezremo.
 
Tehnološke in druge spremembe se odvijajo izredno hitro, izrazito skrajšanje razvojnega cikla novih tehnologij predstavlja tveganje pri odločanju, v katero tehnologijo investirati in kdaj. V nekaterih panogah obstajajo velika tveganja, povezana z delovanjem regulatorjev, ki še bolj nakazujejo potrebo po učinkovitem obvladovanju tveganj. Globalizacija poslovanja povzroča povečanje konkurence ter s tem težje doseganje poslovne uspešnosti, zato si podjetja prizadevajo na različne načine ohraniti konkurenčno prednost. V tako kompleksnem poslovnem okolju so tudi precej bolj občutljiva na spremembe v notranjem in zunanjem okolju. Tudi to je razlog, da bonitetne agencije, kot na primer Moody´s in Standard & Poor´s, upoštevajo razvit sistem obvladovanja tveganj kot zelo pomemben element pri izdaji bonitetne ocene bank, zavarovalnic, pa tudi nefinančnih organizacij..
 
V preteklosti je bil poudarek predvsem na obvladovanju finančnih tveganj, danes pa se s širšimi koncepti obvladovanja tveganj srečujejo vsa uspešna podjetja. Po podatkih raziskave Ernst & Young iz leta 2012 (Turning risk into results) so družbe, ki spadajo v zgornjih 20 % glede na zrelost sistema upravljanja s tveganji, dosegle trikrat večjo stopnjo EBITDA kot tiste, ki sodijo v spodnjih 20 %.

Mag. Nataša Pustotnik

Neračunovodske informacije z vidika trajnostnega razvoja združbe
Neračunovodske informacije v trajnostnih poročilih podjetij omogočajo razkritje ne-finančnih aspektov njihovega delovanja. Podjetja se poslužujejo trajnostnega poročanja tudi zato, da povečajo svoj ugled v družbi. Tovrstne informacije jih prikažejo kot bolj odgovorne in zato manj tvegane združbe. Novembra 2014 je Evropski parlament sprejel direktivo, ki določa, da morajo določena podjetja v svoja poslovna poročila vključiti tudi razkritja o nefinančnem poslovanju.
Kako informacije o družbeno odgovornem ravnanju združbe vključiti v poslovno poročilo? Posebej je to pomembno za združbe, ki med svojimi glavnimi cilji nimajo ustvarjanja dobička, temveč je njihovo poslanstvo socialne narave – npr. neprofitne organizacije, javna podjetja, kooperative in socialna podjetja. Ena od možnosti je uporaba izkaza razširjene dodane vrednosti (EVAS), ki  temelji na izkazu dodane vrednosti, razširjen pa je z vključitvijo socialnih in okoljskih dejavnikov. Za razliko od ostalih orodij ta model prikazuje integriran računovodski izkaz, ki upošteva ocenjevanje vseh vrst vrednosti – finančne, socialne in okoljske in gre torej za kombiniran izkaz ustvarjanja kombinirane vrednosti. V prispevku poskušamo prikazati uporabnost tega modela tudi za slovenske združbe.

Prof. dr. Adriana Rejc Buhovac,

Analiza uspešnosti poslovanja s trajnostnega vidika
Uspešna sodobna podjetja hkrati zasledujejo poslovne in trajnostno naravnane cilje—družbene, okoljske in ekonomske. V nekaterih podjetjih so družbeni, okoljski in ekonomski cilji način, kako dosegati še večjo poslovno uspešnost, v drugih pa že pričakovanja lastnikov narekujejo skrb za trajnostno uspešnost, kot bi bila enako pomembna poslovni. Managerji v obeh vrstah podjetij zato razvijajo strategije, v katerih je premišljeno in skrbno integriran tudi trajnostni vidik. V prispevku utemeljujemo, kako pomembno je trajnostni vidik vključiti tudi v analizo uspešnosti poslovanja, najsi bo ta za potrebe operativnih ali strateških odločitev. Predstavimo konceptualni model za analizo uspešnosti poslovanja s trajnostnega vidika ter primere kazalcev in drugih orodij za analizo družbene, okoljske in ekonomske uspešnosti. Izbor kazalcev utemeljimo tudi z izbranimi primeri vodilnih svetovnih podjetij, v katerih je analiza uspešnosti poslovanja s trajnostnega vidika vodila v strateško pravilne poslovne odločitve.

dr. Branko Mayr

Poslovno poročilo združbe s trajnostnega vidika
Uresničevanje ciljev podjetja na način, ki ne ogroža možnosti prihodnjih rodov, je trajnostni razvoj podjetja, o katerem podjetja poročajo v svojem letnem poročilu. Le – to je pogosto omejeno na opis aktivnosti, ne da bi merili njihovo učinkovitost in vpliv na trajnostni razvoj. Takšno poročanje je pogojeno z njihovo vsebino. V pojasnilo se navaja, da je merljivost aktivnosti strokovno vprašljiva, omejena in tako naprej.  V prispevku bom razpravljal o možnih načinih merjenja kakovosti trajnostnega razvoja podjetja. Pri tem se bom osredinil na izvajalske funkcije in na vpliv vložkov in izložkov podjetja na njegov trajnostni razvoj. Upam, da bom vzpodbudil razpravo, ki bo prispevala k tehniki poročanja o trajnostnem razvoju podjetja.

dr. Živko Bergant

Računovodske informacije z vidika trajnostnega razvoja
Temeljne računovodske informacije z vidika trajnostnega razvoja združbe izhajajo iz izkaza dodane vrednosti, ki v svoji dvojnosti kaže njeno poreklo in porabo. Pri tem so pomembne informacije o obsegu dodane vrednosti in o njeni strukturi. Pri tem je pomembno, katere informacije so pomembne za odločanje poslovodstva in katere so pomembne za deležnike, ki so sodelovali pri ustvarjanju dodane vrednosti (zaposlenci, upniki, država in lastniki oziroma družbeniki). Informacije morajo odražati družbeno odgovornost združbe in zanesljivost prihodnjega poslovanja.

Več informacij

Datum izvedbe: 20. april
Trajanje: 9:00 - 15:00
Lokacija izvedbe: Stegne 21c, Ljubljana, 2. nadstropje (lokacija)
Kotizacija: Redna cena 150€ + DDV
Popusti:  za člane IPR - 30%
Odpoved: 3 dni pred izvedbo, drugače zaračunamo kotizacijo v celoti. Strošek seminarja se plača na IBAN SI56 1010 0005 2571 473 (BANKA KOPER d.d.) pred seminarjem. Račun prejmete po izvedenem seminarju.

Če imate težave s prijavnim obrazcem ali imate dodatna vprašanja, nas lahko kontaktirate na info@ipr.vsr.si ali na tel 051 645 713. 

Vsebina in dogajanje na prejšnjih konferencah

Program 1. konference o analizi poslovanja

Program prve konference o analiz poslovanja

Details

2. Konferenca o analizi poslovanja

Aprila 2015 bomo že drugič organizirali konferenco o analizi poslovanja, na kateri bomo gostili priznane strovnjake iz stroke.

Datum izvedbe: 21. april 2015
Lokacija izvedbe: Stegne 21c, Ljubljana


Details

Kontakti:
059 091 400 
info@ipr.vsr.si

Newsletter

Nam želite kaj sporočiti ali želite, da vas obveščamo o novostih?

PIŠITE NAM
Institut za poslovodno racunovodstvo
Registered office: Stegne 21c
Headquarters: Ljubljana
P.IVA SI45073198
Powered by Mosajco CMS
Mosajco